หนังสือน่าสนใจ


อภิญญา ดิสสะมาน. สุนทรียปุจฉา : กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
    สันติวิธี (Appreciative Inquiry)
. (2563). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
    เลขหมู่ HM1126 อ36ส733

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสุนทรียปุจฉา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
สนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงในการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ในเวทีต่าง ๆ โดยกระบวนการที่สืบเสาะและแสวงหาคำตอบในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการสำคัญที่ว่า สุนทรียปุจฉา เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยหลักการสำคัญของสุนทรียปุจฉา เมื่อใดควรใช้และ
ทำไหมถึงใช้สุนทรียปุจฉา วิธีการในการจัดกระบวนการสุนทรียปุจฉาและ
จุดแข็ง ข้อจำกัดและสิ่งที่พึงระวังในการใช้กระบวนการสุนทรียปุจฉา