หนังสือน่าสนใจ


รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. ศิลปะเขมร. (2561) . กรุงเทพฯ : มติชน. เลขหมู่ NA6015 ร72ศ46 2561

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปกรรมโบราณในประเทศกัมพูชา ศิลปะเขมร
โดยแบ่งออกเป็นยุคสมัยหลักๆ ได้แก่ สมัยก่อนเมืองพระนคร สมัยเมืองพระนคร และสมัยหลังพระนคร
ซึ่งแต่ละยุคสมัยจะมีเอกลักษณ์ที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งพรามหณ์-ฮินดู
และศาสนาพุทธ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ สังคม เเละวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะเขมร เเหล่งเรียนรู้เเละสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์
ทางประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินเเดนไทย