หนังสือน่าสนใจ


สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์.; ภาวนา สายชู. นโยบายองค์กร : ที่มาและวิธีนำสู่การปฏิบัติ. (2563). กรุงเทพฯ :
    ออฟเซ็ท. เลขหมู่ HD37 ท5น943

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายขององค์กรเพื่อใช้ในการบอกทางในการดำเนินงานขององค์กร
ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายขององค์กร ที่มาของนโยบายองค์กร การนำนโยบายองค์กรไปสู่การปฏิบัติ
การเขียนแผนการอบรม เพื่อให้องค์กรใช้เป็นแนวทางที่จะสามารถเดินต่อไปได้อย่างถูกทิศทาง