หนังสือน่าสนใจ


วัฒนา แซ่โหลว. โครโมโซมในชีววิทยา = Chromosome in biology. (2559)
    ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต. เลขหมู่ QH430 QH430 ว633ค94 2559

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครโมโซมในชีววิทยา เนื้อหาภายใยเล่มประกอบด้วยโครงสร้าง
โครโมโซม วัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสร้างเซลล์สืบพันธ์ วัฏจักรชีวิต มะเร็ง จีนและ
ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมศาสตร์ของมนุษย์ การผ่าเหล่า ชีววิทยาโมเลกุลของจีน
และการแสดงออกของจีนในโปรคารีโอต