หนังสือน่าสนใจ


ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการจุลชีววิทยา. (2562) ปทุมธานี : สำนักพิมพ์
    มหาวิทยาลัยรังสิต. เลขหมู่ QW85 ย73อ72 2562

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคกับจุลินทรีย์ในอาหารเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
การย้อมสีจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ชีวิโมเลกุลในเซลยีสต์ เทคนิคการทำสไลด์คัลเจอร์รา เทคนิค
การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ ความไวของแบคทีเรียต่อสารปฏิชีวนะ การฉายอุลตราไวโอเลต
และการเปลี่ยนแปลงฟีโนไทป์ การสร้างกราฟการเจริญและการหาเจนเนอร์เรชั่นทาม การระบุ
จำนวนจุลินทรย์ การตรวจคุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย : วิธีโคลิฟอร์เอ็มพีเอ็น เทคนิคเยื่อ
กรองเมมเบรน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาฟีคัสสเตรปโตคอลคัส