หนังสือน่าสนใจ


สุพิศาล ภักดีนฤนาถ. การจัดการขั้นสูง = Advanced management.(2563).
    นนทบุรี : บริษัท กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิค พริ้นติ้ง จำกัด. เลขหมู่ HD37 ส73ก644

    เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์และการเรียนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
ถ่ายทอดแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารจัดการขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการร่วมกัน
ในการทำงานด้วยการวางแผน การจัดการ การนำและการควบคุม โดยเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการขั้นสูง การจัดการขั้นสูง การจัดการในเศรษฐกิจดิจิทัล
การบริหารจัดการแบบคล่องตัว Agile managemen