หนังสือน่าสนใจ


ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย. (2562). ไฮโซ...เชียล. กรุงเทพฯ: Hi-So-Cial.

    ตั้งแต่บทแรกถึงบทสุดท้าย ใน “ไฮโซ…เชียล Hi! So-Cial” คือ การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม
ออนไลน์เทียบเคียงกับชีวิตจริงในสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยในอดีต –โลกในวัยเยาว์ของผู้เขียน
เช่น การขายสินค้าออนไลน์ กับการเล่นขายขนม การสร้างความเกลียดชังผ่านสื่อออนไลน์
หรือการพรางตนผ่านเฟซบุ๊ก ฯลฯ โดยใช้มุมมอง และน้ำเสียงแบบหยิกแกมหยอก จนกลายเป็น
บทกวีที่มีสีสัน ชวนคิด ชวนติดตาม ผ่านลีลาภาษาที่ง่ายแต่งดงาม และมองความคมคายที่ซ่อนไว้
ในความเรียบง่ายนั้น

    ความพิเศษของบทกวีใน ไฮโซ…เชียล คือ แม้ว่าส่วนเนื้อหาจะแสดงความรู้สึกโหยหาชีวิตอัน
เรียบง่ายในอดีตกันอย่างชัดเจน แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จะต้องงดงาม
และน่าจดจำกว่าโลกในยุคปัจจุบันเสมอไป ทว่ากวีสามารถแสดงทรรศนะที่สะท้อนได้อย่าง
สมดุลว่า โลกเก่ากับโลกยุคปัจจุบันมันก็มีทั้งข้อที่น่าพิสมัยและไม่น่าพิสมัยในมุมที่ต่างกันไป
และไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคไหน มันก็มักจะมีปัญหามากวนอกกวนใจเราได้เสมอ การเปรียบเทียบ
โลกอดีต-ปัจจุบัน ของ ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย ใน ไฮโซ…เชียล จึงมักเป็นการส่องสะท้อน
สัจธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลง ที่ทุกสิ่งอย่างจะต้องปรับรูปรอยให้เข้ากับยุคสมัย แม้ว่า
ในส่วนของกิเลสและความต้องการของมนุษย์ทั้งหลายจะยังคงเผาไหม้และลุกโชนต่อไป
อย่างไร้ที่สิ้นสุด