หนังสือน่าสนใจ


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
    (สำนักงาน กสทช). แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศไทย.
    (2563). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง. เลขหมู่ HC79 อ55น859

     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนดลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสาร
ของประเทศไทย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในทศวรรษที่ 2020 การศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสาร