หนังสือน่าสนใจ


นัทธนัย ประสานนาม.ประพันธศาสตร์ของความหลัง : ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา =
    Poetics of the past : cultural memory and literary studies
. (2562). กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์.
     เลขหมู่ PL4205 น633ป46

    งานวิจัยที่สำรวจวิธีวิทยาของความทรงจำวัฒนธรรมโดยเน้นเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อประยุกต์ใช้
ศึกษาวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรงจำวัฒนธรรมศึกษา : ทฤษฎีและ
วิธีวิทยา ความทรงจำแห่งชาติ : เลิกทาส ใน ลูกทาส ของรพีพร ความทรงจำกับความเงียบ ในเวลา
ในขวดแก้ว ของประภัสสร เสวิกุล ความทรงจำเทียม : สงครามโลกครั้งที่สองใน “มอม”
ของ มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช