หนังสือน่าสนใจ


ศิวพร คชารักษ์. คู่มือ ลดความดันป้องกันก่อนเกิดโรค. กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ . 2551.เลขหมู่
    WG340 ศ65ค74

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความดัน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ผลกระทบต่อร่างกาย
ความดันโลหิตของคุณสูงอยู่หรือเหล่า ค่าความดัน...เท่าไหร่จึงดี วัดความดันป้องกันโรคร้าย
เด็กๆ ก็เป็นความดันได้ กิน...อย่างไรความดันไม่ขึ้น เกลือแร่กับความดันโลหิต โปรแกรมอาหาร
ความดัน เมื่อถึงคราวต้องกินยาลดความดัน ลดความดันโลหิตด้วยสามธิ วิธีขจัดเครียด ควบคุม
ความดัน