หนังสือน่าสนใจ


สุภรณ์ อรุณภาคมงคล. Media agency in digital age : มีเดีย เอเยนซี ยุค ดิจิตอล. (2562). กรุงเทพฯ :
    บริษัท ไทยคูณ-แบรนด์เอจ จำกัด. เลขหมู่ HD53 ส74ม67

    หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเข้าใจขอบเขตของงานสื่อโฆษณา ความรับผิดชอบ สิ่งที่ต้อง
เรียนรู้ใหม่ ของเดิมที่ต้องรักษาไว้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย นักวางแผนสื่อโฆษณา กลยุทธ์
กลวิธี การวางแผนงานบริหารสื่อโฆษณา สื่อซื้อ สื่อเจ้าของ สื่อได้มา Paid - Owned- Earned Media
วิเคราะห์คู่แข่ง ใช้ข้อมูลวิจัยในการวางแผนสื่อโฆษณา ความคาดหวังของนักการตลาดต่อนักบริหาร
สื่อโฆษณา การสร้างเนื้อหาให้แบรนด์ Branded Content