หนังสือน่าสนใจ


วิพุธ พูลเจริญ.; เดชรัต สุขกำเนิด.; วิภวา ชื่นชิต.; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.). เรียนรู้โลก
    ห่างไกลโรค : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
. (2557). นนทบุรี : สำนักงาน
    คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. เลขหมู่ WA525 ร843 2557

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในสังคมไทย เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย นโยบายสาธารณกับกระบวนการเรียนรู้ นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพในภาพรวม
นโนยายสาธารณเพื่อสุขภาพในประเด็นและพื้นที่ และบทสังเคราะห์