หนังสือน่าสนใจ


พินิจ ลิ้มสุคนธ์ .รู้ทันโรค รู้ทันหมอ เล่ม 1. (2552). กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง.
     เลขหมู่ WB300 พ636ร731

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการป่วย โรคต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันและรักษา เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย อาการป่วยที่พบบ่อย โรคติดเชื้อและปรสิต . โรคระบบผิวหนัง . โรคระบบหัวใจและ
เส้นเลือด . โรคระบบหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท โรคจิต . โรคข้อและกระดูก
โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอววัยวะสืบพันธ์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) การบาดเจ็บหรือเป็นพิษ
และ โรคตา-หู-คอ-จมูก