หนังสือน่าสนใจ


มีชัย ศรีใส. มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขา.กรุงเทพฯ : เยียร์บุ๊ค พับลิชเชอร์.,2532
    เลขหมู่ WE800 ม62ม52 2532

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิค เนื้อหาภายในเล่ม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ แขน (Upper Limb) เช่น Important Landmarke and Structure, Muscles
of the Upper limb and Back, Lymphatics of the Upper Limb, Brachial Plexus ฯลฯ และ ขา
(Lower Limb) เช่น Muscles of the Lower limb, Lumbar Plexus, Sacral Plexus ฯลฯ