หนังสือน่าสนใจ


เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ ,
    2557 เลขหมู่ HD69 ค75ร82ก64

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับการวางแผนบทบาทของนักวางแผนและหน่วยงานวางแผน การแแพร่กระจายของการวางแผน
พัฒนา การวางแผนรวมและการวางแผนระดับปฏิบัติ ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาแห่งชาติ การวางแผน
โครงการ การกำหนดความคิดและการกำหนดโครงการพัฒนาการวิเคราะห์โครงการพัฒนา การนำโครงการ
พัฒนาไปปฏิบัติ ฯลฯ