หนังสือน่าสนใจ


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560). คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน.
    พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (TD794.5 ค746 2560)

    คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน คือหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ แนวทางในการจัดการ
ขยะ โดยเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด ผู้อ่านสามารถนำองค์ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไปปฏิบัติ
ได้จริง และเป็นไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถจำแนกประเภทขยะมูลฝอย และนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่อย่างรู้ค่า จะทำให้
ทราบว่าการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยตัวเองทำได้ง่ายกว่าที่คาดไว้