หนังสือน่าสนใจ


แรมเฟลท์, ลีนา. Gear up เคล็ดลับปรับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ. กรุงเทพฯ : โพสต์ , 2558

     เลขหมู่ HF5415.2 ร84ก75

    เป็นหนังสือที่ช่วยในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสม ช่วยวางแผนแนวทางให้
ทดสอบและประเมินศักยภาพของธุรกิจ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่อง ลูกค้า ความปลาบปลื้ม
การหาลูกค้า โมเดลธุรกิจ พันธมิตร คู่แข่ง รุกตลาดโลก ทีมงาน ตรวจสอบความเป็นจริง นำเฟืองมา
ประสานกัน