สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


วชิรญาณ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2559. เลขหมู่ CFT ว264 2559

       หนังสือเก่าที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นหนังสือดีมีคุณค่าที่ผ่านการเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีทุกเล่ม
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งหลายต่างก็ได้ทรงร่วมบริหารจัดการหนังสือวชิรญาณให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ เพื่อให้หนังสือนี้
เป็นสโมสรแห่งวิชาความรู้และแบบแผนราชการทั้งเก่าและใหม่ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกหัดการศึกษา
เรียนรู้และเรียบเรียงค้นคว้าหนังสือวิชาการของสังคมไทยในช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากจะเป็นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมของชาติแล้ว ยังเป็นภาพสะท้อนทัศนคติและแนวคิดของ
ชนชั้นนำในสังคมต่อการเตรียมความพร้อมของประชาชน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนระบบการปกครอง
ของประเทศตามกระแสโลก หนังสือนี้จึงมีคุณค่าสมควรที่อนุชนรุ่นหลังจะช่วยกันดูแลรักษาให้เป็น
มรดกวัฒนธรรมของชาติสืบไป