สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


วชิรญาณวิเศษฉบับปีใหม่ วชิรญาณวิเศษฉบับเฉลิมพระชนม์พรรษา วชิรญาณสโมสร วชิรญาณ
      สุภาษิต
. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2555. เลขหมู่ CFT ว266 2555

       วชิรญาณวิเศษฉบับปีใหม่ เป็นหนังสือที่ออกเพียงฉบับเดียว จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 1 เมษายน 2433 ประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่อง เป็นพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และ
นิพนธ์ของกรรมสัมปาทิกทั้งหมด วชิรญาณวิเศษฉบับเฉลิมพระชนม์พรรษา เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์
เป็นที่ระลึกในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 37 พรรษา เมื่อ ๒๐ กันยายน 2433 ประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่อง วชิรญาณสโมสร
เป็นหนังสือเพียงฉบับเดียวที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสสมาชิกหอพระสมุดวชิรญาณเฝ้าทูล
ละอองธุลีพระบาท พิธีเปิดอาคารใหม่ ณ สัลลักษณสถาน (ปัจจุบัน คือ ศาลาสหทัยสมาคม)
เมื่อ 9 กันยายน 2435 ประกอบด้วยเนื้อหา 11 เรื่อง วชิรญาณสุภาษิต เป็นโคลงหรือสุภาษิตอย่างสั้นๆ
ทั้งในรูปแบบโคลง กระทู้ ฉันท์ กาพย์ กลอน ร้อยแก้ว บางข้อเป็นสุภาษิตของเก่าที่ผู้แต่งประทับใจ
หรือเป็นสุภาษิตที่นิยมกันในสมัยนั้น เนื้อหามีทั้งคติโลกและคติธรรม แนะนำให้ละเว้นความชั่ว
ทำแต่ความดีอันเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ประพฤติตาม