สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


วชิรญาณวิเศษ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2559. เลขหมู่ CFT ว265 2559

       เป็นเรื่องดีๆ ที่น่ารู้น่าอ่านมากมาย มีทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ขนบธรรมเนียมของบ้านเมือง
เป็นทั้งเรื่องที่แต่งขึ้น เรื่องแปลจากหนังสืออื่น รวมถึงนำเรื่องเก่าทางด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์
ศาสนา มาลงพิมพ์ใหม่ บางเรื่องเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ บางปีนำประกาศพระราชบัญญัติ
ในรัชกาลที่ 4 และ 5 มาพิมพ์ไว้เพื่อผู้อ่านจะได้รับทราบ