สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


บัณฑิต ศรไพศาล. ๑๐๐ วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
      กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส., 2560. เลขหมู่ DVDT ห3623

       รวมดีวีดี 3 แผ่น 3 โครงการเพื่อพ่อ ถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเสริม
สุขภาพและสร้างพลังในการทำความดีตามรอยพระบาท ประกอบด้วย แผ่นที่ 1 ภาพถ่าย เหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ที่สะท้อนถึงความรู้สึกของพสกนิกรที่มีต่อการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันสวรรคต
จนครบ 100 วัน มากกว่า 10,000 ภาพ แผ่นที่ 2 การประกวดหนังสั้น “อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ”
และ แผ่นที่ 3 “แต่งเพลงเพื่อพ่อ” รวมบทเพลงที่แต่งขึ้นมาจากใจเพื่อพ่อจากศิลปินอินดี้
ทั่วประเทศ ซึ่งการบันทึกประวัติศาสตร์นี้ไว้จะเป็นการบันทึกหลักฐานที่สามารถแสดงพระบารมี
อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านให้คนไทยทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังและคนทั่วโลกได้รับรู้รับทราบต่อไป