ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนเผยแพร่โดยใช้
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

    ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่ โดยใช้
โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ (ต้องใช้ผ่านอีเมล์ @rsu.ac.th เท่านั้น) โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่
http://plag.grad.chula.ac.th/
 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์