สัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน 27-31 มีนาคม 2560

    สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 บริเวณชั้น 2 และ
ชั้น 3 อาคารหอสมุด โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้