ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบรรยายเรื่อง
การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคล

     สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมการบรรยายเรื่อง " การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคล" โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการสร้างการรับรู้และเกิดแนวคิดในการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นส่วนบุคคล ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
เวลา 09.30-11.30 ณ ห้องประชุม 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (ตึก7) สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสามารถ
ส่งใบตอบรับมาที่คุณพรศรี สุขการค้า หมายเลขโทรศัทพ์ 0-2997-2222 ต่อ 3463 โทรสาร 3473 หรือ
อีเมล์ pornsri.s@rsu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
    ดาวน์โหลดโครงการและกำหนดการ
    ดาวน์โหลดแบบตอบรับ