เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดในหัวข้อ “Happy@RSULibrary”

    สำนักหอสมุดเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดในหัวข้อ
“Happy@RSULibrary” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้