ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ตอบคำถามออนไลน์ ebook
จากสำนักพิมพ์ Elsevier

รางวัล Starbucks Card มูลค่า 1,500 บาท
ลำดับที่
ชื่อ
คณะ/หน่วยงาน
1. Ms.Pajaree Liengpradit Administration Faculty
รางวัล Elsevier Muti-Charger
ลำดับที่
ชื่อ
คณะ/หน่วยงาน
1. Mrs.Kanchana Pengkumsri Rangsit University Library
2. Ms.Chaninat Srikritsanarat Pharmacy
รางวัล Elsevier Teddy Bear
ลำดับที่
ชื่อ
คณะ/หน่วยงาน
1. Ms.Supaporn Gumsa Education
2. Ms.Pin Angvifit Pharmacy
สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 สำนักหอสมุด โทร. 3467