หนังสือน่าอ่าน

ปองวุฒิ รุจิระชาคร ... [และคนอื่นๆ]. เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์. กรุงเทพฯ :
    นานมีบุ๊คส์, 2559. เลขหมู่ รส ส743
     เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
ซึ่ง 4 องค์กรที่รักในวิทยาศาสตร์ได้ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยภายในเล่มประกอบด้วย
เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภทตามเกณฑ์ผู้เข้าประกวด คือประเภท
ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยเรื่องสั้น เสี้ยวบันทึกความทรงจำของจักรกล
บกพร่องตัวหนึ่ง, สิ่งประดิษฐ์, แซ็กโซโฟนเหล็กกล้า,จิตมาตา,ตู้แช่โครโอนิกส์
หมายเลข 159, ระนาบลวง ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประกอบด้วยเรื่องสั้น
ชีวิตนิรันดร์, ปฏิกิริยาแค้น, A NEW HOPE, นิยายรักคู่ขนาน, Along the
Capsule's way, ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย
The conversation , มหันตภัยโลกเก่า "ความเห็นแก่ตัว" หายนะแห่งการล่มสลาย
เฟืองนิรันดร์, Home, สถานการณ์หมอกควัน