หนังสือน่าอ่าน

นเรศ สุรสิทธิ์. การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว. กรุงเทพฯ :
    บริษัท พี.เอส.เพรส จำกัด, 2544. เลขหมู่ HF5726 น74ก64 2544
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมาย
ส่วนตัว เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเทคนิคและตัวอย่างการเขียนโต้ตอบ
จดหมายเชิงธุรกิจ,เทคนิคและตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัว, วิธีการเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียน Resume และวิธีอ่านโฆษณาหางาน, วิธีการ
เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และตัวอย่างคำถามเวลาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมเทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจอื่นๆ