หนังสือน่าอ่าน

เกษร นันทจิต. สูตรโครงสร้าง 3 มิติของยาและการออกฤทธิ์ เชียงใหม่ :
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. เลขหมู่ QV744 ก75ส73
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรโครงสร้าง 3 มิติของยาและการออกฤทธิ์
โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์และหลักการของ Sterochemistry
ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลศาสตร์, การแยกยาที่มีสูตรโครงสร้าง
3 มิติต่างกัน (Enantiomers) โดยวิธรตรงและวิธีอ้อม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงสูตร
โครงสร้าง 3 มิติของยาที่มีผลต่อการสื่อสารประเภท (Neurotransmitters), Ion
channels ต่างๆ, การเปลี่ยนแปลงยาในร่างกาย รวมถึงความเป็นพิษที่เกิดขึ้น