หนังสือน่าอ่าน

รวิรัช นิยมธรรม. ชุดความรู้วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า. พิษณุโลก : สถานพัฒนา
    การเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559. เลขหมู่
    PL3933 ว64ว62
     เป็นหนังสือนวัตกรรมความคิด ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนภาษาพม่าสามารถสร้าง
ไวยากรณ์ขึ้นเอง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า,
ไวยากรณ์ดอกไม้ภาษาพม่า, คำ, กิริยาวลี, นามวลี, ประโยคพื้นฐาน, ประโยค
ซับซ้อน, การสร้าง/รื้อ ประโยค