หนังสือน่าอ่าน

รัตนาวดี ศิริทองถาวร. การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. เลขหมู่ HD59 ร63ก64 2548
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ, ความสำคัญและความจำเป็นของการประชาสัมพันธ์
ต่อธุรกิจ, การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ, โครงสร้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์
และลักษณะการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ, กระบวนการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ, การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดฯลฯ