หนังสือน่าอ่าน

คาเทโอรา, ฟิลิป อาร์.การตลาดระหว่างประเทศ = International Marketing. กรุงเทพฯ :
    สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, [2550]. เลขหมู่ HF1379 ค63ก643
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย ขอบเขตและความท้าทายของการตลาดระหว่างประเทศ, พลวัต
ของสิ่งแวดล้อมด้านการค้าระหว่างประเทศ, ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์,
ความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงของวัมนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการตลาด
โลก, วัฒนธรรม, รูปแบบการบริหารงาน, และระบบธุรกิจ, สิ่งแวดล้อมทาง
การเมือง : สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนัก, สิ่งแวดล้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศ :
กฎที่ต้องปฏิบัติฯลฯ