หนังสือน่าอ่าน

นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. แบคทีเรีย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547. เลขหมู่ QZ65 ส46บ82 2547
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค โดยเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างโอสต์กับแบคทีเรีย, ความสามารถในการก่อโรค,
สแตฟฟิโลค็อกคัส, สเตรปโตค็อกคัส, ไนซีเรีย, เอนเทอโรแบคทีริเอซี,วิบริโอนาซี,
ซูโดโมเนส,บรูเซลลา เยอร์วิเนีย ฟรานซิเซลลา และพาสเจอร์เรลลา, บอร์เดเทลลา,
ฮีโมฟิลุสและลีเจินเนลลา,แบคทีเรียแกรมบวกที่สร้างสปอร์-Bacillus และ Clostrudium,
ไมโคแบคทีเรียม, สไปโนขีต ฯลฯ