หนังสือน่าอ่าน

ดาวใจ ศรลัมพ์. ได้คน ได้ใจ ได้งาน = Happy 8 workplace . กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างเสริม
    สุขภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553. เลขหมู่
    HF5549.5 ก3ด92
    เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสุขในองค์ก, ธุรกิจกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยธุรกิจเพื่อความสุข, ธุรกิจกับการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์, ความสุขภาคปฏิบัติ, จิตวิญญาณของธุรกิจ