หนังสือน่าอ่าน

นัตติมา กวนพา. ครบเครื่องเรื่องงานออฟฟิศด้วย 3 โปรแกรมดัง. กรุงเทพฯ :
    โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ, 2553. เลขหมู่ HF5548.4 ม525น63ค3
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องงานออฟฟิศประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ
Microsoft office 2010>Excel-PowerPoint>Access เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย พื้นฐานการใช้ Excel 2010 , การทำงานในเวิร์กบุ๊ค, การ
จัดการเซลล์และข้อมูลภายในเซลล์, การแทรกออบเจ็กต์ต่างๆ ลงใน
เวิร์กซีต, เคล็ดลับการคำนวณใน Microsoft Excel, พื้นฐานการสร้างพรี
เซนเทชั่น, การปรับแต่งรูปแบบสไลต์บนพรีเซ็นเทชั่นฯลฯ