หนังสือน่าอ่าน

ปกรณ์ พรหมวิทักษ์. การกำกับภาพยนตร์ = Film directing. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
    มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555. เลขหมู่ PN1995.9 ป24ก64
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับภาพยนตร์ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบ
ด้วยความหมายของการกำกับภาพยนตร์ ,ความสำคัญของการกำกับภาพยนตร์, ความรู้
พื้นฐานของการกำกับภาพยนตร์, คุณสมบัติของการกำกับภาพยนตร์, ลีลาของ
ผู้กำกับภาพยนตร์, หน้าที่ของผู้กำกับภาพยนตร์, การกำกับภาพยนตร์และตัดต่อลำดับ
ภาพ, การกำกับเรื่อง, การกำกับการแสดง