หนังสือน่าอ่าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคม
    อาเซียน.
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. เลขหมู่
    HC445 ร652
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ภูมิหลังประชาคมอาเซียน,ความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ของแผนการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน, แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน, การดำเนินงานของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง,กลไกและระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการในปัจจุบัน, บทบาทความเชื่อมโยงของคณะกรรมการ
และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงานตามพันธะผูกพันในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน, ข้อเสนอตัวชี้วัดระดับกระทรวง พร้อมค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินของ
ส่วนราชการในการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนฯลฯ