หนังสือน่าอ่าน

ประเวศ วะสี. พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน,
    2557. เลขหมู่ HN700.55 ก8ป46พ46
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำกับวิฤติการณ์ทางสังคม, ความสำเร็จทาง
วัตถุ ความล้มเหลวทางสังคม, การเติบดตทางเศรษฐกิจได้จบภารกิจของมันแล้ว, ความ
เลื่อมล้ำหรือความยากจน, ความเลื่อมล้ำแล้วทำไม, โมเดลแห่งการพัฒนา, สังคมไทย
ขาดจิตสำนึกเรื่องความเป็นธรรม , การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ,
ความเจริญทางวัตถุ เพิ่มความวิตกกังวล, ความเชื่อถือไว้วางใจกัน, เมื่อคนไทยทั้งชาติ
มีเป้าหมายร่วมกัน, เป้าหมายร่วมกันของคนทั้งชาติ, การรวมศูนย์อำนาจการปกครอง
ต้นเหตุปัญหาของประเทศ, หัวใจของการแก้ปัญหาของประเทศคือการกระจาย
อำนาจให้ชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง,ความถูกต้อง
ก่อตัวขึ้นมาจากหน่วยย่อยข้างล่าง, กระบวนการชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง ประชาธิปไตย
ชุมชน, ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเองฯลฯ