หนังสือน่าอ่าน

ลาวัณย์ วิจารณ์. สิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวทางสู่การปฏิบัติ. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
    รังสิต, 2559. เลขหมู่ GF75 ล65ส62
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ให้ผู้อ่านเกิดมโนทัศน์ เพื่อหาแนวทางใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยตัวเอง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
เนื้อหาความรู้สิ่งแวดล้อมโลกของสิ่งมีชีวิต สิงแวดล้อม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ
และมลพิษสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย การศึกษา ความหมายของการศึกษา ความคิด
รวบยอดของการเรียนรู้ ระบบการศึกษา ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมศึกษา ความเป็น
มาของสิ่งแวดล้อมศึกษา ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา วัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา จุด
มุ่งหมายหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักการที่เป็นแนวทางของสิ่งแวดล้อมศึกษา วิธีการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระบบการที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา