หนังสือน่าอ่าน

พัฒน์ พิสิษฐเกษม. เอกสารประกอบการสอน LGM 310 การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการ
    โลจิสติกส์ = Packaging for logistics management.
ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
    รังสิต, 2559. เลขหมู่ HD38.5 พ593อ72 2559
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์, มุมมองการจัดการบรรจุภัณฑ์, บาร์โค้ด
ประเภทของบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์อาหาร,อุตสาหกรรมแบบบรรจุภัณฑ์, ระบบ
RFID, บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, วัสดุบรรจุภัณฑ์,
บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์, บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม