หนังสือน่าอ่าน

มุกดา โควหกุล. การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ (FIN 310) = International
    finance and banking.
ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559. เลขหมู่
    HG3881 ม37ก64 2559
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยดุลการชำระเงิน, ประวัติระบบการเงินระหว่างประเทศ, ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ, ตลาดเงินตราต่างประเทศ, กฎความเท่าเทียมระหว่างประเทศ, กลยุทธ์
องค์กรและการลงทุนข้ามชาติ, การจัดการความเสี่ยงทางการเมือง, ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน, ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย, องค์การระหว่างประเทศ