หนังสือน่าอ่าน

จิราภรณ์ เกตุดี. เทคนิคพื้นฐานสำหรับเทคนิคการแพทย์ (MTH 201) : Lab book.
    ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ QY25 จ64ท72
    เป็นเอกสารคำสอนเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานสำหรับเทคนิคการแพทย์ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย แนะนำห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ,
เทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อ, การเก็บสิ่งส่งตรวจ 1, การเก็บสิ่งส่งตรวจ 2, กล้อง
จุลทรรศน์, เครื่องแก้วและพลาสติก 1, สารเคมีและเกรดของน้ำที่ใช้ในการเตรียมสาร,
อุปกรณ์และเครื่องต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ, เครื่องแก้วและพลาสติก 2, การเตรียมสาร
ละลายทางเคมี