หนังสือน่าอ่าน

พนิดา ชื่นชม. เอกสารประกอบคำบรรยาย การจัดการอาหารสำหรับเที่ยวบิน ABM 314
    = Flight catering management
.ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559.
     เลขหมู่ TX946.5 พ36อ72 2559
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการบริการอาหารบนเครื่องบิน
กระบวนการทำงานของครัวการบิน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การจัดอาหารสำหรับ
สายการบิน, อุตสาหกรรมครัวการบิน , ครัวการบินของประเทศไทยครัวการบินไทย,
องค์ประกอบของครัวการบิน, ครัวมาตรฐาน, รายการอาหารและเครื่องดื่ม, อุปกรณ์
เครื่องใช้บนเครื่องบิน, การเรียกชื่อวัตถุดิบ