หนังสือน่าอ่าน

วันวิชิต บุญโปร่ง. รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์
    มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559. เลขหมู่ KPT2070 ว625อ72 2559
    เป็นเอกสารการสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง, รัฐธรรมนูญ
ของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน, รัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติของไทย, รัฐบาล, ระบบ
ราชการ, องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, พรรคการเมือง, สถาบันตุลาการ, สถาบัน
พระมหากษัตริย์