หนังสือน่าอ่าน

นพปฎล ธาระวานิช. อารยธรรมไทยเปรียบเทียบเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
    การบริการ (IRM 201)
. พิมพ์ครั้งที่ 3. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559.
    เลขหมู่ DS568 น33อ64 2559
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมไทย วัฒนธรรมไทย
อาหารการกิน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทย, สังคมไทย,
วัฒนธรรมไทย, ภูมิปัญญาไทย, อาหารและขนมไทย, วรรณคดีไทย, ดนตรีไทย
ละครและหุ่นไทย, ทัศนศิลป์และหัตถกรรมไทย, ช่างสิบหมู่และสถาปัตยกรรมไทย
และประวัติความเป็นมาของประเทศเพื่อนบ้านในอุษาคเนย์