หนังสือน่าอ่าน

สุกัลยา วงศ์ชมบุญ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai language for communication
    (ITA 106)
.ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559.เลขหมู่ PL4161 ส712ภ654
    เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ให้ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งทักษะฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเนื้อหาภายใยเล่มประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย, ความสำคัญของภาษา, ประเภทของภาษา, ระดับของภาษา,
วัฒนธรรมการใช้ภาษา, การใช้สำนวน คำพังเพย สุภาษิต, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสื่อสาร, การใช้คำและประโยคในการเขียน, การเขียนย่อหน้า, การฟัง, การฟังเพื่อ
จับใจความ, การฟังเพื่อประเมินค่า, การอ่าน, การอ่านเพื่อจับใจความ, การอ่านเพื่อแสดง
ความรู้, การอ่านออกเสียง, การอ่านเพื่อประเมินค่า, การพูด