หนังสือน่าอ่าน

อนุสรณ์ ธรรมใจ. เศรษฐกิจประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต,
    2559. เลขหมู่ HC445 อ375ศ74
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
บทนำ กกรอบแนวคิดและวิธีการในการศึกษาเศรษฐกิจประเทศไทยและประวัติเศรษฐกิจ
ไทย, ผลกระทบสนธิสัญญาเบาว์ริงต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมสยาม
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมสยามยุคปฏิรูปให้ทันสมัยอภิวัฒน์2475, เศรษฐกิจไทยช่วง
อภิวัฒน์ 2475ถึงแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1และแนวคิดทางเศรษฐกิจ
ของปรีดี พนมยงค์ และเค้าโครงสมุดปกเหลือง, เศรษฐกิจไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 1-11, สาเหตุวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 และผลกระทบ, เศรษฐกิจไทยหลัง
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจอาเซียนฯลฯ