หนังสือน่าอ่าน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. เกร็ดกฎหมายอาญา = A miscellany of criminal law.
    กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2557. เลขหมู่ KPT3800 ส45ก74 2557
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
โครงสร้างมาตราเพื่อท่องจำตัวบท, หลัก-ฎีกา-ข้อเท้จจริงตามแนวคำพิพากษา
ข้อสังเกตสำคัญของมาตราเพื่อจำ, วิเคราะห์จับประเด็นในการตอบข้อสอบ,
ตัวอย่าง คำถาม-คำตอบ (เนติ-ผู้ช่วยฯ)