หนังสือน่าอ่าน

วิมล ชอบชื่นชม. การตรวจทางน้ำเหลืองวิทยาสำหรับโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่สำคัญ.
    ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559. เลขหมู่ QW570 ว64ว65 2559
    เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจทางน้ำเหลืองวิทยาที่ใช้
ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อต่างๆ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยบทนำ
เกี่ยวกับการตรวจทางน้ำเหลืองวิทยาสำหรับโรคติดเชื้อ Salmonella, การตรวจทาง
น้ำเหลืองวิทยาสำหรับโรคติดเชื้อ Rickettsia และ Mycloplasma pneumoniae, การตรวจ
ทางน้ำเหลืองวิทยาสำหรับโรคติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei, การตรวจทาง
น้ำเหลืองวิทยาสำหรับโรคหลังการติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส ฯลฯ