หนังสือน่าอ่าน

ไอซาวา, อากิโอะ. การแก้ไขปัญหาด้วย QC strory ยุคใหม่ : theme achievement.
    กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548. เลขหมู่ TS156 อ92ก64
    เป็นหนังสือที่เป็นองค์ความรู้อันเกิดจากการค้นคว้าสะสมสิ่งที่เรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม
QC Circle ในประเทศญี่ปุ่นและนำความรู้นั้นมาประยุกต์ปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย Theme
Achievement คืออะไร, ลำดับขั้นตอน Theme Achievement, Theme Achievement
สำหรับฝ่ายผลิต, Theme Achievement สำหรับฝ่ายวิศวกรรม, Theme Achievement
สำหรับฝ่ายสนับสนุน, เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อ Theme Achievement